Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROPSKA UNIJA – Zajedno do fondova EU

Implementacija sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

„Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013)“

šifra projekta KK.03.2.1.14.0289

 

 

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta odnosno implementacijom normi ISO 9001:2015 i ISO  27001:2013 Prijavitelj će svoje poslovanje učiniti produktivnijim, efikasnijim i sigurnijim te samim time steći veće povjerenje kupaca.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Ulaganje u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 27001
 2. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi uvođenja ISO 9001:

 • uklanjanje neefikasnosti u planiranim poslovnim aktivnostima
 • unaprjeđenje procesa ugovaranja, nabave, logistike, prodaje, upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja imovinom, strateškog planiranja, proces financija i računovodstva, marketinga te procesa upravljanja rizicima
 • omogućavanje postizanja većeg zadovoljstva kupaca.

Ciljevi uvođenja ISO 27001:

 • smanjenje rizika vezanih uz povjerljivost, dostupnost i integritet informacija
 • postizanje poštivanja zakona, propisa i ugovora koji zahtijevaju zaštitu osjetljivih informacija
 • poboljšanje tržišne reputacije certificiranjem sustava upravljanja informacijskom sigurnošću
 • postizanje usklađenja s novom zakonskom regulativom vezanom uz tržište osobnih podataka
 • uklanjanje neefikasnosti u planiranim poslovnim aktivnostima
 • unaprjeđenje procesa ugovaranja, nabave i prodaje
 • omogućavanje postizanja većeg zadovoljstva kupaca.

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati:

 1. Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju klijenata;
 2. Povećanje konkurentnosti uvođenjem dva certificirana sustava upravljanja kvalitetom i upravljanja informatičkim uslugama;
 3. Proširenje kapaciteta Prijavitelja i širenje na inozemna tržišta;
 4. Ulaganje u edukaciju zaposlenika;
 5. Povećanje prihoda Prijavitelja.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 233.355,62 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 186.684,50 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 158.495,12 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

03.03.2020. – 03.03.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@pragmatekh.hr

Linkovi

Implementation of management system according to the requirements of ISO 9001: 2015 and ISO 27001: 2013

The project was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Project name

“Introduction of business process and quality management system (ISO 9001: 2015 and ISO 27001: 2013)” project code KK.03.2.1.14.0289

Short description of the project

By implementing this project, i.e. by implementing the ISO 9001: 2015 and ISO 27001: 2013 standards, the Applicant will make his business more productive, efficient and safer, and thus gain greater customer trust.

The project included the following activities:

 1. Investment in the introduction and certification of management systems according to the requirements of ISO 9001 and ISO 27001
 2. Promotion and visibility.

Objectives and expected results of the project

Objectives of the introduction of ISO 9001:

 • elimination of inefficiencies in planned business activities
 • improvement in the contracting, procurement, logistics, sales, human resources management, asset management, strategic planning, finance and accounting process, marketing and risk management processes
 • enabling greater customer satisfaction.

Objectives of the introduction of ISO 27001:

 • reduction of risks related to confidentiality, availability and integrity of information
 • achieving compliance with laws, regulations and contracts that require the protection of sensitive information
 • improving the market reputation by certifying the information security management system
 • achieving harmonization with the new legislation related to the personal data market
 • elimination of inefficiencies in planned business activities
 • improving the process of contracting, procurement and sales
 • enabling greater customer satisfaction.

The implementation of the project will achieve the following results:

 1. Increasing the use of recognized standards that contribute to customer trust;
 2. Increasing competitiveness by introducing two certified quality management systems and IT services management;
 3. Expansion of the Applicant’s capacity and expansion into foreign markets;
 4. Investing in employee education;
 5. Increase of the Applicant’s income.

Total project value and amount co-financed by the EU (in HRK)

 • The total value of the project is 233,355.62 HRK
 • The total value of the project (eligible costs) is HRK 186,684.50
 • The EU share in project financing is HRK 158,495.12

Project implementation period

03.03.2020. – 03.03.2021.

Contact for more information

e-mail: info@pragmatekh.hr

Links